นโยบายคุณภาพ
「ซินโต」 ใส่ใจผลิตภัณฑ์ มุ่งเน้นบริการ บนมาตรฐานระดับโลก
เพื่อตอบแทนความไว้วางใจและสร้างความพึงพอใจแด่ลูกค้าอย่างสูงสุด
-------------------------------

品質方針

世界に通用する「新東」の製品とサービスを、
つねに安定した品質でお届けすることにより、
お客様の信頼に応え、ともに豊かさを実感する。